مورمور محصولات آموزشی

محصولات آموزشی خاص

برای آموزش‌های مختلف محصولات بخصوصی ارائه می‌دهیم.

نمایش دادن همه 5 نتیجه

فروشگاه مورمور سامانه هدیه آنلاین با خدمات بسیار هنری ورزشی علمی مهارتی

پکیج آموزش عکاسی مقدماتی هنگامه امیری نژاد

تومان 450/000

فقط با ﭘﮑﯿﺞ ﺁﻣﻮﺯش ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺍﻣﯿﺮﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻣﻞ، ﺑﺎ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻋﮑﺴﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ؛ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

پکیج آموزش مبانی ترکیب بندی در عکاسی هنگامه امیری نژاد

تومان 450/000

فقط با ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺍﻣﯿﺮﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ کامل با ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺭﺍهکارهای ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﺎﺩﺭﺑﻨﺪﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﻠﻂ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

پکیج برنامه نویسی تی آر ایکس سجاد عارفی نیا

تومان 550/000

پکیج برنامه نویسی تی آر ایکس سجاد عارفی نیا اولین پکیج آموزشی برنامه نویسی تی آر ایکس به زبان فارسی در دنیا با دقیقترین و کاملترین محتوای آموزشی علمی و عملی است. سجاد عارفی نیا ساختار ساز آموزشی تی آر ایکس ایران تمام مبانی مربیگری و مدرسی تی آر ایکس را در این پکیج ارزشمند ارائه نموده است.

پکیج مربیگری تی آر ایکس سجاد عارفی نیا

پکیج مربیگری تی آر ایکس سجاد عارفی نیا

تومان 1/550/000

پکیج مربیگری تی آر ایکس سجاد عارفی نیا اولین پکیج آموزشی تی آر ایکس به زبان فارسی در دنیا با دقیقترین و کاملترین محتوای آموزشی علمی و عملی است. سجاد عارفی نیا ساختار ساز آموزشی تی آر ایکس ایران تمام مبانی مربیگری و مدرسی تی آر ایکس را در این پکیج ارزشمند ارائه نموده است.

پکیج مربیگری تی آر ایکس سجاد عارفی نیا

پکیج مربیگری کراس فیت سجاد عارفی نیا

تومان 1/550/000

پکیج مربیگری کراس فیت سجاد عارفی نیا اولین پکیج آموزشی کراس فیت به زبان فارسی در دنیا با دقیقترین و کاملترین محتوای آموزشی علمی و عملی است. سجاد عارفی نیا ساختار ساز کراس فیت ایران تمام مبانی مربیگری کراس فیت را در این پکیج ارزشمند ارائه نموده است.

دانلود کتاب 100 برنامه تمرینی کراس فیت سطح 1 و 2 اثر استاد سجاد عارفی نیا